Lean Transformatiemodel

Lean Inspiration , grow as lean leader!  

TRANSFORMEREN Naar EEN Lean Factory of the future

Bedrijven worden meer dan ooit gevraagd om te innoveren en zich flexibel te organiseren om zo maximale waarden voor hun klant te realiseren. Voor deze uitdaging biedt ‘Lean’ de richting en structuur om tot een succesvolle verbeteraanpak te komen. Om bedrijven en hun medewerkers te inspireren bij hun transformatie naar een lean fabriek van de toekomst hebben wij als lean netwerk onze inzichten (ref Toyota huis) en ervaringen samengebracht in onderstaand Lean Transformatiemodel. Hiermee kunnen jullie als team werken aan je eigen lean transformatie.

Lean Factory
of the Future

Business Case Thinking
Hoshin Kanri / True North
Policy Deployment

1. Customer first

4. Flow & Waste

JIT / FIFO / Pull / SMED
Milkrun / VSM - VSD
7W / 5S / Lean Line Design

Purpose / Respect
Involvement / Change
Lean Leadership / Training

2. Team & leadership

5. Learn to see

Gemba Walk / Standard Work
Visual Management / Andon
Quick Response System

3. Stability

Muri / Mura
OEE / TPM
6 Sigma

Daily Management / Kaizen
Problem Solving / A3
PDCA/5W/5H / Poke Yoke

6. Continuous Improvement

Lean Factory of the Future

1. Customer first

Business Case Thinking
Hoshin Kanri
True North
Policy Deployment

2. Team & leadership

Purpose
Respect
Involvement
Change
lean leadership
Training

3. Stability

Muri
Mura
OEE
TPM
6 sigma

4. Flow & Waste

JIT
FIFO
Pull
SMED
Milkrun
VSM/VSD
7W
5S
Lean line design

5. Jidoka Learn to see

Gemba walK
Standard Work
Visual Management
Andon
Quick response system

6. Continued improvement

Daily Management
Problem Solving
PDCA/5W/5H
Poke Yoke
Kaizen
A3

TRANSFORMEREN VANUIT EEN FILOSOFIE

Een transformatie gebeurt al te vaak naar aanleiding van een onvoldoende financieel resultaat en focust voornamelijk op reductie van de kosten en/of een verhoging van de efficiëntie. Lean kiest voor een andere aanpak waarbij de wensen van de klanten, het proces gericht veranderen en de inzichten van medewerkers een belangrijke rol spelen voor het realiseren van een duurzame verandering. Hierdoor heeft deze aanpak een hogere klanttevredenheid met minder verspilling met andere woorden een beter financieel resultaat .Een rechtstreeks gevolg van de Lean-aanpak dus… maar niet het doel op zich.

Lean is een filosofie om continu te verbeteren, een gemeenschappelijk gedachtegoed wat focust op wat er wel en niet belangrijk is, het concretiseert doelstellingen en geeft richting aan de uitvoering. Deze richting creëert ook een gemeenschappelijke taal. Hoewel de weg niet altijd vastomlijnd is, is de stip op de horizon helder. Deze uitdagingen krijgen daardoor de mogelijkheid om echt te resulteren in duurzame verandering die gedragen wordt door het management en de medewerkers. Het maakt het voor leiders makkelijker om te sturen en voor medewerkers biedt het houvast in uitdagende tijden.

Merk hierbij op dat Lean vooral een mensgedreven aanpak is die alle medewerkers op de werkvloer – waar immers de waarde gecreëerd wordt – centraal stelt en hen onderdeel maakt van het proces van continue verbetering. Lean streeft ernaar dat alle medewerkers input en verbeter-voorstellen doen. Zij weten immers het beste wat de (on)mogelijkheden zijn en hoe deze te realiseren. En dit niet één keer, maar continu. Wat hierbij van belang is, is dat mensen verantwoordelijkheid voelen en nemen voor hun eigen proces/werk.

Veel organisaties starten met het verbeteren en de implementatie van verschillende Lean tools en methodieken maar vergeten de basis. In processen draait het allemaal om stabiliteit. Net als een huis dient een proces een goed fundament te hebben: een basisstructuur waar de organisatie op kan bouwen, maar vooral kan vertrouwen. Ook moeten de bedrijfsmiddelen en resources (machines) ‘het doen’ en beschikbaar zijn zoals gepland, en moet het aanwezige personeel juist gekwalificeerd zijn. Het is verstandig om eerst deze problemen en variaties aan te pakken (Mura & Muri), voordat men zich richt op flow en een verbuiksgestuurde productie in takttijd.  Meer nog medewerkers gaan hier graag in meegaan daar ze deze problemen dagelijks ondervinden en zich gehoord & betrokken voelen.

Lean Activiteiten

4 After-work sessies

We starten met een kick-off tijdens onze “Lean Experience day” (13u-20u incl. dinner) waar we enkele inspirerende benchmark sprekers en best practice cases brengen. Je ontmoet andere lean believers en je deelt lean ervaringen. Verder organiseren we tevens 3 lean after work sessies (16u-20u incl. snacks) waar we naast lezingen en aangenaam netwerken ook samen met verrassende werkvormen aan de slag gaan.

4 Lean webinars

Gedurende het werkjaar organiseren we ook nog 4 webinars rond uitdagende topics op basis van jullie uitdagingen!

Extra Voordelen

Check mark

Toegang tot alle online artikels, cases , video’s, nieuwsbrief en LinkedIn-groep

Check mark
Toegang tot het Lean Freelancers & Partners-netwerk
Check mark
Eigen ledenprofiel op het Lean Lead-platform
Check mark
Korting op Lean Lead events
Word nu lid van het Lean Leader Network

Lean After Work programma

Free Webinar

Datum
26/4/2024
0:00
On line
Groep icoontje
Webinar
Meer info

Smart Production Day 2025

Datum
19/6/2025
0:00
Bluepoint Antwerpen
Groep icoontje
Lean Company Event
Meer info

Lean Leader After Work

Datum
27/11/2024
0:00
Bluepoint Antwerpen
Groep icoontje
Lean Leader Event
Meer info

Lean Leader After Work

Datum
18/9/2024
0:00
Bluepoint Antwerpen
Groep icoontje
Lean Leader Event
Meer info

Indien de begrippen klant en waarde door een Lean-bril worden bekeken, wordt duidelijk aan welke verbeterprojecten men dient te werken om zoveel mogelijk verspillingen (Mura) te elimineren. De populairste aanpak voor het analyseren van verspilling – is het zogeheten ‘TIMWOODS’-model wat staat voor de acht verschillende typen waste die onderscheiden kunnen worden, te weten: Transportation (transport), Inventory (voorraad), Motion (beweging), Waiting (wachten), Overproduction (overproductie), Overprocessing (oververwerking), Defects (gebreken) en Skills (vaardigheden). De basis van Lean is dus operationele stabiliteit om zo te komen tot produceren in “Flow", een continue stroom (zonder verspillingen) en met een vast ritme (takt) (zonder wachttijden).

Meer nog lean streeft ernaar om alleen producten te produceren wanneer de klant daar behoefte aan heeft (pull). Een bedrijf wordt zo beschermd tegen voorraadvorming en gaat voor een minimale hoeveelheid materiaal in bewerking. Een bijkomend voordeel van ‘‘Flow’’ is dat bij onderling verbonden gestandaardiseerde processtappen afwijkingen en problemen direct zichtbaar worden. Hetgeen meer aandacht vraagt voor een snelle reactie op afwijkingen, teamwerk en continue verbeteren.

Lean gaat over elke dag een stukje be­ter met kleine verbeteringen die bij elkaar opgeteld een groot effect hebben. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers in staat zijn om klant­wensen te vertalen naar hun praktijk, verspillingen te herkennen en in dialoog kunnen gaan over dagelijks presteren en verbeteren.  Een ‘just do it’ aanpak of Kaizen zorgt voor snelle en continue stroom van verbeteringen.

Nadat een aantal processen met behulp van Lean zijn verbeterd, is het van belang om op te volgen en verder te verbeteren. Dit vindt plaats aan de hand van Performance Management. Hierbij wordt op basis van de vastgestelde procesindicatoren gemeten hoe de processen presteren. Indien de resultaten niet of niet meer aan de verwachtingen voldoen wordt geanalyseerd waarom dat zo is en hoe de processen verbeterd kunnen worden. Daarnaast vormen de meetresultaten input voor het continu willen verbeteren van de doorlooptijd en de kwaliteit van de processen van een organisatie dan wel voor het kunnen aanpassen van de processen op een gewijzigde klantvraag.

TRANSFORMEREN met Lean Leadership

In ons netwerk stellen we vast dat bedrijven die met lean het verschil maken zich focussen op hun business case en werken met Lean Leadership.

Met Lean Leadership slaag je erin om de ‘harde’ kant van het sturen op resultaten te verbinden met de ‘zachte’ kant van het coachen op gedrag. Zo kom je tot een cultuur van gedreven betrokken medewerkers die samen lean denken in een continu “gericht” verbeterende organisatie.

Want mensen, medewerkers willen namelijk het gevoel hebben dat zij bijdragen aan het succes van hun organisatie. Daarom is het van belang dat de strategische uitdagingen hun weg vinden naar de shopfloor en gecommuniceerd worden in de taal van de medewerkers.

Zo kunnen medewerkers in relatie met de werkprocessen en de productiesystemen direct bijdragen om de doelen en ambities van de organisatie waar te maken. Want het is niet een kwestie van nog meer te doen, maar wel efficiënt en slim te werken!

Het Lean Lead Transformatiemodel kan jou en jouw organisatie een ‘kapstok’ bieden op weg naar het bereiken van een continu verbeterende organisatie. Daar elke organisatie uniek is kan je ook in ons netwerk inspiratie of best practice ontdekken. Verder kunnen we je ook met specifiek ervaringsgerichte opleiding of coaching op weg helpen bij het realiseren van jouw ambities.

Contacteer ons voor ervaringsgerichte inspiratie

VSM

1. Medewerker & teamwerk

VSD

2. Stabiliteit
3. Waste
4. Flow
5. Afwijkingen zien
6. Continu verbeteren
7. Klant focus